1
اخذ اقامت و تابعیت کانادا از طریق ازدواج -آیا اقامت کانادا با ازدواج با فرد کانادایی ممکن خواهد بود؟مدارک لازم جهت پروسه ی ویزای ازدواج یا اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج چه مدارکیست؟مدت زمان لازم جهت موفقیت در اخذ ویزا یا اقامت کانادا از طریق ازدواج چه مدتی میباشد؟اقامت کانادا از طریق ازدواج آیا پشتوانه ی مالی نیز میخواهد؟اسپانسر شدن فرد در اقامت کانادا از طریق ازدواج در کانادا به چه معنیست؟در